سمانه آقایی

تماس سریع

سمانه آقایی

مدیرعامل
مدیریت استراتژیک

تجربه و فعالیتها

سرکار خانم سمانه آقایی با عنوان مدیر عامل مجموعه آموزشی_مهاجرتی آوامهدتدبیر و با تخصص ارشد در زمینه مدیریتی، سال هاست که جلوه گر تاثیرات تخصص آکادمیک بر فعالیت حرفه ای هستند.