فرح علیپور

تماس سریع

فرح علیپور

مدیر داخلی
مدیر عمومی

تجربه و فعالیتها

سرکار خانم فرح علیپور از بدو تاسیس آوامهدتدبیر در پوزیشن مدیریت داخلی مجموعه مشغول به فعالیت بوده اند و مجموعه شاهد تاثیرات مهم تجربه بر تصمیم گیری های مدیریتی ایشان بوده است. سیاست های مدیریتی صادقانه و دلسوزانه ی ایشان  در طول سالیان فعالیتشان یکی از نقاط جذب دانش پذیران به مجموعه ی آوامهدتبیر بوده است.