آرمین نان چایی

تماس سریع

آرمین نان چایی

سوپروایزر زبان ترکی استانبولی
مشاور آموزشی و مدرس

تجربه و فعالیتها

جناب آقای آرمین نان چایی تحت عنوان سوپروایز زبان ترکی استانبولی تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه دولتی 9ایلول شهر ازمیر گذارنده و علاوه بر تخصص در زبان ترکی استانبولی در زبان ادبیات فارسی نیز تحصیلات آکادمیک خود را به پایان رسانده اند که همین امر سبب تدریس و بیان مناسب مطلب به زبان آموز می باشد.

ایشان با دقت نظر و اشراف کامل بر زبان ترکی استانبولی، گزینش تک تک اساتید موسسه را طبق برنامه ای از پیش تعریف شده انجام داده و مرتبا دانش تیم اساتید را به روز می نمایند.