کتاب A1 استانبول

قیمت: 90,000 تومان

مشخصات گیرنده(Required)
آدرس(Required)
نحوه ارسال(Required)

توضیحات

کتاب A1 استانبول

کتاب A1 استانبول قدم نخست برای یادگیری زبان ترکی استانبولی به حساب می‌آید که سطح ابتدایی مناسبی از گرامر، مکالمه و نوشتار را دربر دارد.

در این کتاب شما استفاده از زمان هاي گذشته ساده و نقلي به صورت اسمي و فعلي، زمان آينده، زمان وسيع در جمله و بيان توانایی‌هاي استعداد خواهش و در خواست ها را خواهد آموخت.

در زیر مطالبی که در این کتاب پیش رو خواهید داشت به تفکیک درس بیان شده است:

درس اول :

بخش اول : الفبا

بخش دوم : ضماير اشاره

بخش سوم :جع بستن و كمكي سوالي‌ها

درس دوم :

بخش اول‌ : حرف اضافه (در)

بخش دوم : var و  yok

بخش سوم : اعداد و اعداد ترتيبي

بخش چهارم : جمله‌هاي اسميه

درس سوم :

بخش اول : زمان حال استمراري

بخش دوم : حرف هاي اضافه (به) و (از)

بخش سوم : در خواست كردن

بخش چهارم : اجازه و خواهش

درس چهارم :

بخش اول : ضماير ملكي

بخش دوم :مليت‌ساز‌ها و زبان‌ها

بخش سوم : نشانه مفعولي (را)

درس پنجم :

بخش اول : ساعت‌ها

بخش دوم : زمان گذشته ساده

بخش سوم : قبل از و بعد از‌هاي اسميه و فعليه

درس ششم :

بخش اول : مضاف و مضاف‌اليه

بخش دوم : مضاف و مضاف‌اليه معرفه و نكره

بهش سوم : ضمير عطف (ki)

بخش چهارم : صفت‌هاي تفصيلي و عالي