کتاب B2 استانبول

قیمت: 90,000 تومان

مشخصات گیرنده(Required)
آدرس(Required)
نحوه ارسال(Required)

توضیحات

کتاب B2 استانبول

در کتاب B2 استانبول شما توانایی معرفی خود، ساخت جمله‌هاي زمان حالی، بیان نسبت‌هاي فامیلی، بیان ساعت‌ها ، استفاده از مضاف و مضاف‌الیه در حین صحبت کردن را می‌آموزید

در زیر مطالبی که در این کتاب پیش رو خواهید داشت به تفکیک درس بیان شده است:

 

درس اول :

بخش اول:

بخش دوم :

بخش سوم :

درس دوم :

بخش اول:

بخش دوم:

بخش سوم :

درس سوم:

بخش اول:

بخش دوم :

بخش سوم :

درس چهارم :

بخش اول: ماضی نقلی

بخش دوم: ماضی نقلی اسمیه

بخش سوم: صفت‌هاي اغراقی، صفت‌هاي کوچک‌کننده

بخش چهارم: نقل و قول

بخش پنجم: حرف‌هاي ربط (هم، نه، یا )

درس پنجم :

بخش اول: زمان وسیع

بخش دوم: درخواست کردن

بخش سوم: زمان حال ساده

بخش چهارم: مستندساز (است )

درس ششم :

بخش اول: توانایی

بخش دوم: بیان توانایی، استعداد، احتمال، خواهش، درخواست

بخش سوم: قیدهاي ربطی