کتاب B1 استانبول

قیمت: 90,000 تومان

مشخصات گیرنده(Required)
آدرس(Required)
نحوه ارسال(Required)

توضیحات

کتاب B1 استانبول

در کتاب B1 استانبول یاد می‌گیریم که چگونه از فعل‌ها به عنوان یک اسم استفاده کنیم و نحوه استفاده از انواع قیدها، به جاي فعل را می‌آموزیم و یاد می‌گیریم  چگونه از بن یک فعل قیدهاي متفاوتی بسازیم و هم‌چنین استفاده از انواع فعل‌هاي شرطی را در جملات یاد می‌گیریم

در زیر مطالبی که در این کتاب پیش رو خواهید داشت به تفکیک درس بیان شده است:

 

درس اول :

بخش اول: قیدها

بخش دوم : زمان حال استمراری

بخش سوم : قید (وقتی که )

درس دوم :

بخش اول: اسم مستری

بخش دوم: خواهش کردن فعل امر از داخل گیومه

بخش سوم : قید حالت یا زمان

درس سوم:

بخش اول: بایدهاي توصیه‌ای

بخش دوم : فعل‌هاي الزامی

بخش سوم : فعل‌هاي اجبار

درس چهارم :

بخش اول: ساخت فعل می‌بایست

بخش دوم : قید ربط براي و درحال انجام

بخش سوم : ساخت فعل‌هاي الارغمه

درس پنجم :

بخش اول: ساخت فعل‌هاي آرزویی

بخش دوم: فعل‌هاي حسرت

بخش سوم: قیدهاي وقتی‌که و عجله‌ای

درس ششم :

بخش اول: فعل شرطی

بخش دوم: شرطی گذشته

بخش سوم: قیدهاي تا به الان