کتاب A2 استانبول

قیمت: 90,000 تومان

مشخصات گیرنده(Required)
آدرس(Required)
نحوه ارسال(Required)

توضیحات

کتاب A2 استانبول

در کتاب A2 استانبول شما توانايي معرفي خود، ساخت جمله‌هاي زمان حالي، بيان نسبت‌هاي فاميلي، بيان ساعت‌ها،استفاده از مضاف و مضاف‌اليه در حين صحبت كردن را کسب خواهیدکرد

در زیر مطالبی که در این کتاب پیش رو خواهید داشت به تفکیک درس بیان شده است:

 

درس اول :

بخش اول : جمله‌هاي امري

بخش دوم : جمله‌هاي درخواستي

بخش سوم : (صفت‌ساز‌هاي مالكيت و فاقد مالكيت)

درس دوم :

بخش اول‌ : گذشته ساده

بخش دوم : گذشته ساده اسمي

بخش سوم : قيدهاي ربط

بخش چهارم : قيد ربط (با)

درس سوم:

بخش اول : زمان آينده

بخش دوم : زمان اينده مسندي

بخش سوم : قيدهاي  مقايسه‌اي

درس چهارم :

بخش اول‌ : ماضي نقلي

بخش دوم : ماضي نقلي اسميه

بخش سوم : صفت‌هاي اغراقي، صفت‌هاي كوچك‌كننده

بخش چهارم : نقل قول

بخش پنجم:  حرف‌هاي ربط (هم،نه،يا)

درس پنجم :

بخش اول : زمان وسيع

بخش دوم : درخواست كردن

بخش سوم : زمان حال ساده

بخش چهارم : مستند ساز(است)

درس ششم :

بخش اول : توانايي

بخش دوم : بيان توانایي، استعداد، احتمال، خواهش، درخواست

بخش سوم : قيدهاي ربطي