اگر قصد تحصیل رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی و دیگر رشته های مهندسی و …بدون ورود به آزمون یوس را دارید، میتوانید با موسسه تماس بگیرید. موسسه آوامهدتدبیر برای مهرماه سال جاری میتواند داوطلبان را بدون حضور در آزمون وارد دانشگاه کند.

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

021

66573959

66573960