دانشگاه چوکوروا

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 18 خرداد 96 ساعت 14

دانشگاه الوداغ

 مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 9 خرداد 96 ساعت 14

دانشگاه سامسون

 مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 15 تیر 96 ساعت 14

تاریخ شروع انتخاب رشته: 15 خرداد 96

دانشگاه آک دنیز

 مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 25 خرداد 96 ساعت 14

دانشگاه مارمارا

 مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 23 خرداد 96 ساعت 14

دانشگاه دوملوپینار

 مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 15 تیر 96 ساعت 14

دانشگاه مرسین

 مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 30 خرداد 96 ساعت 14

دانشگاه کارادنیز

 مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 27 خرداد 96 ساعت 14

دانشگاه جلال بایار

 مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

دانشگاه سلیمان دمیرل

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 28 خرداد 96 ساعت 14

دانشگاه سلجوق

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 28 خرداد 96 ساعت 14

دانشگاه یوزونجی ییل وان

مهلت انتخاب رشته تا تاریخ 17 مرداد 96 تمدید شد

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 17 مرداد 96 ساعت 14

 دانشگاه ار جی اس

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 3 تیر 96 ساعت 14

 دانشگاه آتاتورک

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 1 تیر 96 ساعت 14

 دانشگاه استانبول

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 4 تیر 96 ساعت 14

دانشگاه آنکارا

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 11 تیر 96 ساعت 14

دانشگاه نجم الدین اربکان

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون SAT ، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 18 تیر 96 ساعت 14

دانشگاه چاناک کاله

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی معدل دیپلم و پیش دانشگاهی بالای 18

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 14 تیر 96 ساعت 14

دانشگاه زونقولداک

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی معدل دیپلم و پیش دانشگاهی بالای 17 و یا یوس بالای 50

دانشگاه آدیامان

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی معدل دیپلم و پیش دانشگاهی بالای 12 ویا یوس بالای 80

دانشگاه کاتپ چلبی

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی و از طریق آزمون SAT یا یوس دانشگاه استانبول

دانشگاه کاهرامان ماراش

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی و شرط معدل دیپلم

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 20 تیر 96 ساعت 14

دانشگاه دجله

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی و یوس دیگر دانشگاهها

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 28 تیر 96 ساعت 14

دانشگاه ساکاریا

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی و از طریق یوس و SAT

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 17 تیر 96 ساعت 14

دانشگاه ریزه

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی و از طریق یوس و SAT

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 22 تیر 96 ساعت 14

دانشگاه قاضی

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی و از طریق  SAT

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 8 مرداد 96 ساعت 14