متدهای آموزشی موسسه آوا مهد تدبیر کدام است؟

مشهورترین متدهای آموزشی ترکی استانبولی کتابهای هیتیت، استانبول، متروپل و ابرو هستند که همه این متدها در موسسه با توجه به نیاز زبان آموزان تدریس میشود. ولی با توجه به اینکه آوا مهدتدبیر خط مشی خود را استفاده از متدهای نوین و به روز تعیین کرده است، در حال حاضر جدیدترین متد آموزش ترکی استانبولی یعنی کتاب «استانبول»؛ انتشاریافته توسط دانشگاه استانبول تدریس میشود.

این کتاب 5 جلد است و هر جلد از 6 درس تشکیل شده است که در هر ترم، سه درس تدریس میشود. به این ترتیب 5 کتاب طی 10 ماه به اتمام میرسد.

هر ترم آموزشی آوامهد تدبیر چند جلسه است؟

هر ترم آموزشی در موسسه آوا مهد تدبیر، دوازده جلسه ی یک و نیم ساعته است. البته در برخی موارد کلاسهای دو ساعته هم داریم که تعداد جلسات هر ترم 9 جلسه دو ساعته میشود.

هزینه هر ترم آموزش ترکی استانبولی چقدر است؟

هزینه هر ترم آموزشی موسسه آوا مهد تدبیر، برای سال 95؛ مبلغ 180 هزار تومان است. این هزینه ابتدای هرسال کمی افزایش می یابد.

روند آموزش در موسسه چگونه است؟

در موسسه آوامهد تدبیر، طی هر ترم علاوه بر کتاب آموزشی، کتاب داستان ویژه هر ترم نیز کار میشود تا کلاسها از تنوع برخوردار باشند و تمرکز فقط روی کتاب درسی نباشد.

همچنین مهارتهای گرامر، شنیدار و انشانویسی نیز در طی دوره علاوه بر مهارت مکالمه کار میشود تا زبان آموزان برای آزمون تومر هم آمادگی داشته باشند.