دوره های جدید ترکی استانبولی ویژه مرداد 97 به شرح زیر است:

  1. روزهای یکشنبه و سه شنبه: ساعت 17- 20 مرداد   * آغاز دوره: 14 مرداد

2. پنجشنبه ها: ساعت  15  تا 18 بصورت ترمیک

آغاز دوره: 18 مرداد

برای پیش ثبتنام با موسسه تماس بگیرید:

021/66573959

021/66573960