دوره تابستانی آموزش زبان ترکی استانبولی، نوبت صبح در دو گروه برگزار خواهد شد:

1)کودکان: این دوره ویژه کودکان 7 تا 12 سال و نوجوانان 12 تا 16 سال است.

2)افرادی که شیفت صبح کار نمیکنند و یا خانه دار هستند.

این دوره ویژه، از ساعت 10 صبح تا 12 به صورت هفته ای دو روز برگزار خواهد شد و مکالمه محور است.

مدرس: استاد نیتیو ترک

دوره: دو روز در هفته

تماس با موسسه:

66573959

66573960