آخرین اخبار مربوط به آزمون YÖS دانشگاههای ترکیه در سال 2019


مدارک لازم جهت ثبت نام آزمون های یوس:

 • دانشگاه 19 ماییس سامسون:
 • تاریخ آزمون :21 اردیبهشت 98  ساعت 10 ( 2019 11mayıs)

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: 25 اسفند 97  تا ساعت 14

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون :

 • دانشگاه استانبول:
 • تاریخ آزمون : 7 اردیبهشت 98  ساعت 15 (2019nisan 27)

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: 16 اسفند 97  تا ساعت 14

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون :  استانبول ، آنکارا ، وان ، ارزروم ، ازمیر

 • دانشگاه سلیمان دمیرل:
 • تاریخ آزمون :31 فروردین 98 ساعت 11( 2019nisan20 )

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: 25 اسفند 97  تا ساعت 14

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون :  استانبول ، آنکارا ، اسپارتا ، قاضیان تپ ، تهران

 • دانشگاه اولوداغ:
 • تاریخ آزمون:14 اردیبهشت 98 (2019mayıs4)

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: 25 اسفند 97 تا ساعت 14

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون :  استانبول ، آنکارا ، وان ، بورسا

 • دانشگاه چکوروا( آدانا):
 • تاریخ آزمون:  7  اردیبهشت 98 ( 2019nisan27 ) ساعت 9.30

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:  25 اسفند 97 تا ساعت14

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون :

 • دانشگاه آتاترک:
 • تاریخ آزمون: 8 اردیبهشت 98 ساعت 13 (2019nisan28)

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: 25 اسفند 97 تا ساعت 14

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون :

 • دانشگاه کارادنیز:
 • تاریخ آزمون: 15 اردیبهشت 98  ساعت 14 (2019mayıs5)

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: 25 اسفند 97 تا ساعت 14

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون : استانبول ، آنکارا ، وان ، ترابزون ، آنتالیا ، تهران ، تبریز

 • دانشگاه دوزجه:
 • تاریخ آزمون: 25 فروردین 98 (2019nisan14) ساعت 15

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:25 اسفند 97 (2019mart16)  تا ساعت14

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون :

 • دانشگاه جمهوریت (سیواس):
 • تاریخ آزمون: 14 اردیبهشت 98 (2019mayıs 4)

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:  25  اسفند 97(2019mart 16) تا ساعت14

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون :

 • دانشگاه اینونو (مالاتیا):
 • تاریخ آزمون :8 اردیبهشت 98  ( 2019nisan28) ساعت 14

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: 25 اسفند 97  تا ساعت 14

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون :

 • دانشگاه آنکارا:
 • تاریخ آزمون : 22 اردیبهشت 98 (2019mayıs12) ساعت 13

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: 17 فروردین 98 تا ساعت 14

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون :

 • دانشگاه ریزه:
 • تاریخ آزمون: 14  اردیبهشت 98 (2019mayıs4)

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: 20 فروردین 98 تا ساعت 14

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون :

 • دانشگاه ار جی اس:
 • تاریخ آزمون: 28  اردیبهشت 98 (2019mayıs18)

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: 2 اردیبهشت 98  تا ساعت 14

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون :

 

تاریخ آزمون : 13 اردیبهشت 98 (3 2019mayıs )

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه : 22 فروردین 98

 

 • دانشگاه بالیکسیر:
 • تاریخ آزمون: 28 اردیبهشت 98 (18 2019mayıs)

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: 19 فروردین98 تا ساعت 14

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون :

 • دانشگاه سلجوق:
 • تاریخ آزمون : 8 اردیبهشت 98 (28 2019nisan)

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: 14 اسفند 97

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون :

 • دانشگاه پاموکاله (دنیزلی):
 • تاریخ آزمون: 25 اردیبهشت 98 (15 2019mayıs)

  آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:  18 فروردین 98 تا ساعت 14

  ظرفیت ها :

  مراکز آزمون :